top of page

Action Learning

การพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทำได้โดยการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

Learning Organization หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้
.
จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการสร้างพลวัติการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ซึ่งเกิดจากความต่อเนื่อง ความใส่ใจ
ความกระตือรือร้น และความต้องการเรียนรู้ของทีมร่วมด้วย
.
การพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทำได้โดยการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)
ซึ่งจะสร้างการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้วยการใช้การสนทนาเป็นที่เปิดเผย และรู้สึกปลอดภัย
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้
.
จนกลายเป็นวัฒนธรรมการแห่งการเรียนรู้ที่องค์กรต้องการ
.
Trust the TEAM, Trust the Process.

120998759_1992795367517941_5213524282199464892_n.png
bottom of page