top of page

Action Learning

Trust the team Trust the process

จากประสบการณ์การการทำงานด้านจิตวิทยา

และการพัฒนาศักยภาพคนทำงานที่ผ่านมา

สิ่งที่วิทยากรอย่างผมสัมผัสได้เสมอ คือ

ความต้องการที่เปลี่ยนไปขององค์กร

ในการสร้างการเรียนรู้ และการพัฒนาของคนทำงาน

รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการนั้น

121202037_1992794550851356_7677084040080746291_n.png

แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือ

ความต้องการในเชิงผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้น

ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงพฤติกรรมของคนทำงาน

และการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างยั่งยืน

.

หนึ่งวิธีที่ผมใช้ และได้รับการตอบรับที่ดี

ทั้งจากผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ และจากผู้บริหารขององค์กร

ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนทำงาน

นั่นคือ Action Learning เครื่องมือที่สร้างการเรียนรู้

ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

การให้ความสำคัญกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีม

การแสวงหาจุดร่วม เพื่อสร้างผลลัพธ์จากการร่วมมือปฏิบัติ

.

ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เกิดเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงาน

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าของทุกคนในทีม

.

Trust the TEAM, Trust the Process

bottom of page