top of page

Transformational Coaching for Results

ในโลกยุคดิจิทัล องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Digital Disruption) ซึ่งส่งผลกระทบทางธุรกิจ จนทำให้พฤติกรรมของลูกค้าและคนทำงานเปลี่ยนไป ทำให้ผู้บริหารต้องหาวิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงนโยบายของธุรกิจและการทำงาน

EQ & Self Development
to Success

ในยุคที่มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คนเราเกิดการแข่งขันตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน ในด้านการทำงาน การสร้างความมั่นคง หรือการดำเนินชีวิต เหตุนี้หากไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จะส่งผลโดยตรง ต่อทัศนคติในการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบ ขาดความมั่นคงมั่นใจในการทำงานและ การดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้

เทคนิคการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในงานบริการ

ความสามารถด้านการบริการ ถือเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญ ต่อความสำเร็จขององค์กรโดยเฉพาะในด้านการติดต่อธุรกิจ กับลูกค้า หากองค์กรใดสามารถรักษาระดับมาตรฐาน การให้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีในกลุ่ม ลูกค้าได้จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

คิดอย่างเป็นระบบ
สู่การทำงานอย่างมีระบบ

การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ ที่ดีให้กับองค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรควรให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคนทำงาน ให้คิดเป็น มีทักษะการคิดอย่างมี ระบบเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกันใน องค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

Smart Planning for Effective Organization

อุปสรรคสำคัญของการบริหารทีมงาน และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของคนทำงาน 3 ประการ คือ 1. ความไม่ชัดเจนในเป้าหมายของการทำงาน 2. ความไม่ชัดเจนในแผน และวิธีการทำงาน และ 3. ความไม่ชัดเจนของในบทบาทของคนทำงาน และทีม

Coaching and Team Management

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทํางาน เป็นทีม เข้าใจระบบ และสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นทักษะการบริหารทีมให้ ประสบความสำเร็จที่หัวหน้างานควรมี

ปรับความคิดพิชิต
ยอดขายแบบมืออาชีพ

“การขาย” หนึ่งในกระบวนการสำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ พนักงานขาย คือ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการขาย

เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข
SMART Communications

ในยุคที่มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คนเราเกิดการแข่งขันตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านการทำงาน การสร้างความมั่นคง หรือการดำเนินชีวิต เหตุนี้หากไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จะส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติในการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบ ขาดความมั่นคงมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้

Story Telling :
เล่าได้ ยอดขายปัง

ในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นผลจากการช่วงชิงเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันองค์กรที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็วที่สุดก็จะสามารถอยู่รอดและสร้างรายได้ที่เติบโตให้กับองค์กรได้เร็ว

bottom of page