top of page

Action Learning
 
Sustainable Change

จากประสบการณ์การการทำงานด้านจิตวิทยา
และการพัฒนาศักยภาพคนทำงานที่ผ่านมา
สิ่งที่วิทยากรอย่างผมสัมผัสได้เสมอ คือ
ความต้องการที่เปลี่ยนไปขององค์กร
ในการสร้างการเรียนรู้ และการพัฒนาของคนทำงาน
รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการนั้น

118857769_3471542962877472_6711121268017446091_n.jpeg

แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือ
ความต้องการในเชิงผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้น
ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงพฤติกรรมของคนทำงาน
และการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างยั่งยืน
.
หนึ่งวิธีที่ผมใช้ และได้รับการตอบรับที่ดี
ทั้งจากผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ และจากผู้บริหารขององค์กร
ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนทำงาน
นั่นคือ Action Learning เครื่องมือที่สร้างการเรียนรู้
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
การให้ความสำคัญกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีม
การแสวงหาจุดร่วม เพื่อสร้างผลลัพธ์จากการร่วมมือปฏิบัติ
.
ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงาน
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าของทุกคนในทีม

bottom of page