top of page

เทคนิคการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในงานบริการ

ความสามารถด้านการบริการ ถือเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
โดยเฉพาะในด้านการติดต่อธุรกิจกับลูกค้า หากองค์กรใดสามารถรักษาระดับมาตรฐาน
การให้บริดการ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีในกลุ่มลูกค้าได้
จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ.jpg

วัตถุประสงค์การอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการให้กับพนักงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
     

เนื้อหาของหลักสูตร

Module 1 : ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานบริการ
– ทัศนคติเชิงบวกสู่การบริการที่สร้างความประทับใจ
– ระดับคุณภาพการส่งมอบการบริการ

 

Module 2 : ปัญหาเฉพาะและการใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
– ปัญหาในงานบริการ
– การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

Module 3 : เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

– การใช้คำถามเชิงบวกเพื่อทำความเข้าใจปัญหา
– การรับฟังอย่างตั้งใจและวิเคราะห์ปัญหา
– 6 วิธีฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

 

Module 4 : การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่องานขนส่งและประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

bottom of page