top of page

Coaching and Team Management

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทํางาน เป็นทีม เข้าใจระบบ และสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นทักษะการบริหารทีมให้ ประสบความสำเร็จที่หัวหน้างานควรมี


วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้ข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศาสตร์การโค้ช2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะการบริหารที่งานด้วยการโค้ช และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการโค้ช การพัฒนา

ทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างแท้จริง3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้บริหารมที่ดี และมีแรงบันดาลใจในการสร้าง

ความสุขในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

เนื้อหาการฝึกอบรม1. ผู้นำและการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้นำกับการสร้างทีมงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

- 6 องค์ประกอบของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ2. DISC ประเภทของคนและความต้องการของมนุษย์

- ความเข้าใจพฤติกรรมและความต่างของมนุษย์เพื่อการบริหารทีม

- ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง

- การสร้างแรงบันดาลใจและบริหารทีมอย่างได้ผลด้วย DISC3. ศาสตร์การโค้ชสำหรับการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

- ความหมายของการโค้ช

- ประเภทของการโค้ช

- หลักและมาตรฐานการโค้ชแบบสากล

- TAPs Model

- การโค้ชด้วยตัวแบบ GROW Model4. ฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วย GROW Model

- Goal: การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART

- Reality: การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

- Option: การสรรหาทางเลือกเพื่อการพัฒนา

- Will: การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเพื่อการปฏิบัติ5. การติดตามผลการโค้ชด้วย Follow Model

- Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น

- Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด

- Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง

- Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร

- Outlook มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง

- Way forward มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร6. ฝึกปฏิบัติการโค้ชตนเอง และโค้ชในห้องเรียน

bottom of page