top of page

Smart Planning for Effective Organization

Smart Planning for Effective Organization
อุปสรรคสำคัญของการบริหารทีมงาน

องค์กรที่ต้องการความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ จึงต้องมีวิธีการสร้างความชัดเจนในเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และชัดเจนในความรับผิดชอบ ให้คนทำงานทุกตำแหน่งทั้งในฐานะผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะและความสามารถในการบริหารเป้าหมาย การวางแผนการทำงาน และการจัดการแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจศาสตร์การวางแผน
และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการวางแผนและ
การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการบริหารงาน
และบริหารทีมอย่างได้ผล


เนื้อหาการฝึกอบรม
Module 1. ศาสตร์และศิลป์ด้านการวางแผนและการบริหารผลงาน

การวางแผนและการบริหารผลงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

อุปสรรคสำคัญของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการวางแผนและการบริหารผลงาน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคนทำงานยุคใหม่


Module 2. Smart Goal to Smart Plan

กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย

– S : SPECIFIC เฉพาะเจาะจง ชัดเจน (อะไร / เท่าใด / เมื่อไหร่)
– M : MEASURABLE สามารถวัดเป็นตัวเลขได้
– A : ATTAINABLE มีโอกาสสำเร็จ เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ

– R : RELEVANT มีความสำคัญเชื่อมโยงกับเป้าหมาย/ทุกคนยอมรับ

– T : TIME-BASED สามารถตรวจสอบและติดตามได้

Time Management การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน

Workshop : การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART


Module 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการออกแบบทางเลือก

การวิเคราะห์เป้าหมายด้วยปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ในการทำงาน (Reality)

การออกแบบทางเลือก และการประเมินทางเลือก (Solutions)

Workshop : ฺBrainstorm การออกแบบทางเลือก


Module 4. Smart Planning for Effective Organization

การกำหนด Action Plan เพื่อการสร้างผลงาน

การระบุผังระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการทำงาน

Workshop Smart Planning for Effective Organization

bottom of page