top of page

Transformational Coaching for Results

ในโลกยุคดิจิทัล องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Digital Disruption) ซึ่งส่งผลกระทบทางธุรกิจ จนทำให้พฤติกรรมของลูกค้าและคนทำงานเปลี่ยนไป ทำให้ผู้บริหารต้องหาวิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงนโยบายของธุรกิจและการทำงาน

130858404_1940178446122976_3971809463652485010_n.jpg

bottom of page