top of page

มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกับ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจ

สำหรับ นักวิชาการระดับชำนาญการ

.

ความสนุกอยู่ที่

มีผู้เรียนทั้งในห้องเรียน

และผู้เรียนส่วนภูมิภาค

.

โจทย์คือ จะ Engage และ Workshop

ไปพร้อมกันทั้งในห้องและภูมิภาคได้อย่างไร

.

ภาพของอรรณพก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่ละครับ

#AjarnBatt #Annoptalk

#PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page