IN-House Training

แสดง 8 รายการ

เราจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในองค์กรเดียวกัน
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ พร้อมฝึกปฏิบัติกับโจทย์การทำงานจริง
ขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจ

IN-House Training

Coaching and Team Management

ให้คะแนน 2.59 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ให้คะแนน 2.55 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ให้คะแนน 2.57 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ให้คะแนน 2.58 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ให้คะแนน 2.53 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ให้คะแนน 2.44 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน