คิดอย่างเป็นระบบ สู่การทำงานอย่างมีระบบ (Systematic Thinking for Systematic Work)

การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรในยุคปัจจุบัน
องค์กรควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคนทำงาน ให้คิดเป็น มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ
เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกันในองค์กร
อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

หมวดหมู่: ,