เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข SMART Communications

การสื่อสาร ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะสามารถทำนายได้ว่า
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจะดีหรือไม่ หากองค์กรหรือหน่วยงานใด
ขาดการสื่อสารและการประสานงานในการทำงานที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลเสียโดยตรง
กับการทำงานร่วมกัน แต่หากองค์กรหรือหน่วยงานใดมีการประสานงานและการสื่อสารที่ดี
นอกจากจะส่งผลดีในการทำงานด้วยกันภายในองค์กรแล้ว ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกด้วย

หมวดหมู่: ,