เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ

ความสามารถด้านการบริการ ถือเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
โดยเฉพาะในด้านการติดต่อธุรกิจกับลูกค้า หากองค์กรใดสามารถรักษาระดับมาตรฐาน
การให้บริดการ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีในกลุ่มลูกค้าได้
จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

หมวดหมู่: