Coaching and Team Management
annoptalk
annoptalk
อาจารย์อรรณพ  นิยมเดชา

Coaching and Team Management

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทํางานเป็นทีม เข้าใจระบบ และสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นทักษะการบริหารทีมให้ประสบความสำเร็จที่หัวหน้างานควรมี

หมวดหมู่: