EQ & Self Development to Success
In-House Training
annoptalk

EQ & Self Development to Success

ในยุคที่มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คนเราเกิดการแข่งขันตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านการทำงาน การสร้างความมั่นคง หรือการดำเนินชีวิต เหตุนี้หากไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จะส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติในการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบ ขาดความมั่นคงมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้

หมวดหมู่: