top of page

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ

ความสามารถด้านการบริการ ถือเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญ ต่อความสำเร็จขององค์กรโดยเฉพาะในด้านการติดต่อธุรกิจ กับลูกค้า หากองค์กรใดสามารถรักษาระดับมาตรฐาน การให้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีในกลุ่ม ลูกค้าได้จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการให้กับพนักงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร


เนื้อหาของหลักสูตร

Module 1 : ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานบริการ
– ทัศนคติเชิงบวกสู่การบริการที่สร้างความประทับใจ
– ระดับคุณภาพการส่งมอบการบริการ


Module 2 : ปัญหาเฉพาะและการใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
– ปัญหาในงานบริการ
– การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


Module 3 : เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

– การใช้คำถามเชิงบวกเพื่อทำความเข้าใจปัญหา
– การรับฟังอย่างตั้งใจและวิเคราะห์ปัญหา
– 6 วิธีฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน


Module 4 : การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่องานขนส่งและประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

bottom of page