top of page

In house Training

21430184_988972301243600_3028172379030804479_n.jpg

Transformational Coaching for Results

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทํางาน เป็นทีม เข้าใจระบบ และสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นทักษะการบริหารทีมให้ ประสบความสำเร็จที่หัวหน้างานควรมี

เมื่อต้องทำอะไรที่ไม่ถูกใจ-1400x788.jpg

Growth Mindset for
Effective Work

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการทำงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นที่มีการพูดถึงและได้รับความสนใจในการพัฒนาการทำงานคือ การสร้างความเข้าใจและการใช้งานในศาสตร์ทางจิตวิทยา หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือการสร้างชุดความคิด

350500179_1346400102967674_3367584051211845066_n.jpg

Coaching and Team Management

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทํางาน เป็นทีม เข้าใจระบบ และสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นทักษะการบริหารทีมให้ ประสบความสำเร็จที่หัวหน้างานควรมี

Image-empty-state_edited (1).webp

เทคนิคการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในงานบริการ

ความสามารถด้านการบริการ ถือเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญ ต่อความสำเร็จขององค์กรโดยเฉพาะในด้านการติดต่อธุรกิจ กับลูกค้า หากองค์กรใดสามารถรักษาระดับมาตรฐาน การให้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีในกลุ่ม ลูกค้าได้จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

356694280_2691150507692429_82249517512751782_n.jpg

Story Telling :
เล่าได้ ยอดขายปัง

ในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นผลจากการช่วงชิงเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันองค์กรที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็วที่สุดก็จะสามารถอยู่รอดและสร้างรายได้ที่เติบโตให้กับองค์กรได้เร็ว

20882655_978895095584654_8960977996802587787_n.jpg

Mentoring Techniques
 

การสร้างระบบการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นเครื่องมือสำคัญของหัวหน้างานในการดูแลพนักงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังค่านิยมขององค์กร เรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้ได้ ผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร บทบาทของหัวหน้างานในฐานะพี่เลี้ยงจึงมีหน้าที่ในการบริหารงาน 

350523036_1436632473737709_5215922702997110550_n.jpg

Constructive Feedback for High Performance

ถ้าพูดถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถดึงศักยภาพของทีมงานและสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กร อย่างได้ผล Constructive Feedback เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผู้บริหารที่คาดหวังผลลัพธ์จากการดำเนินธุรกิจเลือกใช้ เพราะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรได้

349672167_923463605402465_2903669123957148653_n.jpg

EQ & Self Development
to Success

ในยุคที่มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คนเราเกิดการแข่งขันตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน ในด้านการทำงาน การสร้างความมั่นคง หรือการดำเนินชีวิต เหตุนี้หากไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จะส่งผลโดยตรง ต่อทัศนคติในการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบ ขาดความมั่นคงมั่นใจในการทำงานและ การดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้

130858404_1940178446122976_3971809463652485010_n.webp

เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข
SMART Communications

ในยุคที่มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คนเราเกิดการแข่งขันตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านการทำงาน การสร้างความมั่นคง หรือการดำเนินชีวิต เหตุนี้หากไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จะส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติในการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบ ขาดความมั่นคงมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้

350299620_667259111833534_6847671753357401600_n.jpg

Smart Planning for Effective Organization

อุปสรรคสำคัญของการบริหารทีมงาน และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของคนทำงาน 3 ประการ คือ 1. ความไม่ชัดเจนในเป้าหมายของการทำงาน 2. ความไม่ชัดเจนในแผน และวิธีการทำงาน และ 3. ความไม่ชัดเจนของในบทบาทของคนทำงาน และทีม

20882873_978401832300647_1328830357976804791_n.jpg

Leadership Essential
 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการขับเคลื่อนสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจ จนอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิตอลเปลี่ยนโลก  องค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้บริหารองค์กรถือเป็นบุคลากรสำคัญในการรับผิดชอบการดำเนินเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

341528404_251921860636022_1061543343260823596_n.jpg

Work Planning & Effective Time Management

“การวางแผนงานและการบริหารเวลา” เรื่องธรรมดาที่สามารถสร้างปัญหาใหญ่ในการทำงานได้ เพราะการวางแผนงาน รวมถึงการบริหารเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพจะกลายเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาอื่นๆ เช่น งานเสร็จไม่ทันเวลา ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรืออาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในอนาคตได้

350638677_202570539384994_5118167981786116684_n.jpg

ปรับความคิดพิชิต
ยอดขายแบบมืออาชีพ

“การขาย” หนึ่งในกระบวนการสำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ พนักงานขาย คือ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการขาย

353633504_2679621472178666_8544058390891548573_n.jpg

คิดอย่างเป็นระบบ
สู่การทำงานอย่างมีระบบ

การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ ที่ดีให้กับองค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรควรให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคนทำงาน ให้คิดเป็น มีทักษะการคิดอย่างมี ระบบเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกันใน องค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

bottom of page