top of page

EQ & Self Development to Success

ในยุคที่มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คนเราเกิดการแข่งขันตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านการทำงาน การสร้างความมั่นคง หรือการดำเนินชีวิต เหตุนี้หากไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จะส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติในการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบ ขาดความมั่นคงมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้

S__20758817.jpg

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เห็นความสำคัญของการพัฒนาอารมณ์และ

พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาอารมณ์และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมในฐานะผู้นำที่เป็นตัวแทนขององค์กร

และทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการฝึกอบรม

 

1. กระบวนการปรับความคิด

– สมองและความสำเร็จ

– การปรับความคิดผ่านการทำงานของสมอง

– คำถามของคนสำเร็จ

2. อุปสรรคความสำเร็จและการทำลายอุปสรรค

3. EQ กับการสร้างความสำเร็จในการทำงาน

– ความสำเร็จของตัวเราเอง

– ความสำเร็จของในการทำงาน

– ความสำเร็จต่อลูกค้า

– ความสำเร็จต่อเพื่อนร่วมงาน

– ความสำเร็จต่อองค์กร

4. การจัดการอารมณ์อย่างคนมี EQ ด้วย 4R

5. หลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่การเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ

6. เก่งบริหารทีม สร้างงาน สร้างสุข

bottom of page