top of page

Smart Planning for
Effective Organization

อุปสรรคสำคัญของการบริหารทีมงานและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของคนทำงาน 3 ประการ คือ
1. ความไม่ชัดเจนในเป้าหมายของการทำงาน
2. ความไม่ชัดเจนในแผน และวิธีการทำงาน และ
3. ความไม่ชัดเจนของในบทบาทของคนทำงาน และทีม

Smart-Planning.jpg

องค์กรที่ต้องการความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ จึงต้องมีวิธีการสร้างความชัดเจนในเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และชัดเจนในความรับผิดชอบ ให้คนทำงานทุกตำแหน่งทั้งในฐานะผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะและความสามารถในการบริหารเป้าหมาย การวางแผนการทำงาน และการจัดการแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจศาสตร์การวางแผน
  และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการวางแผนและ
  การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการบริหารงาน
  และบริหารทีมอย่างได้ผล

   

เนื้อหาการฝึกอบรม

Module 1. ศาสตร์และศิลป์ด้านการวางแผนและการบริหารผลงาน

 • การวางแผนและการบริหารผลงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 • อุปสรรคสำคัญของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

 • ความสำคัญของการวางแผนและการบริหารผลงาน

 • บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคนทำงานยุคใหม่
   

Module 2. Smart Goal to Smart Plan

 • กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย

– S : SPECIFIC เฉพาะเจาะจง ชัดเจน (อะไร / เท่าใด / เมื่อไหร่)
– M : MEASURABLE สามารถวัดเป็นตัวเลขได้
– A : ATTAINABLE มีโอกาสสำเร็จ เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ

– R : RELEVANT มีความสำคัญเชื่อมโยงกับเป้าหมาย/ทุกคนยอมรับ

– T : TIME-BASED สามารถตรวจสอบและติดตามได้

 • Time Management การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน

 • Workshop : การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART
   

Module 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการออกแบบทางเลือก

 • การวิเคราะห์เป้าหมายด้วยปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ในการทำงาน (Reality)

 • การออกแบบทางเลือก และการประเมินทางเลือก (Solutions)

 • Workshop : ฺBrainstorm การออกแบบทางเลือก
   

Module 4. Smart Planning for Effective Organization

 • การกำหนด Action Plan เพื่อการสร้างผลงาน

 • การระบุผังระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการทำงาน

 • Workshop Smart Planning for Effective Organization

bottom of page