top of page

Growth Mindset for Effective Work

     ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการทำงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นที่มีการพูดถึง และได้รับความสนใจในการพัฒนาการทำงานคือ การสร้างความเข้าใจและการใช้งานในศาสตร์ทางจิตวิทยา หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือการสร้างชุดความคิดหรือ Mindset ให้เหมาะสมกับการทำงาน ของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรมีการพัฒนางานด้วยตนเองได้ ซึ่งจะต้องมีชุดความคิด ที่มีความยืดหยุ่น แสวงหาแนวทางการพัฒนา และยอมรับในจุดอ่อนของตนเองเพื่อการเสริมสร้างจุดแข็ง สิ่งนั้นเรียกว่า Growth Mindset

     การเสริมสร้าง Growth Mindset จึงเป็นพื้นฐานของการใช้ทุนทางจิตวิทยาในการพัฒนางาน พัฒนาความสัมพันธ์ ระบบการทำงาน และผลประกอบการทางธุรกิจ Growth Mindset ยังเป็นการปลูกฝังความยืดหยุ่น ในการทำงาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

    1. เข้าใจในชุดกรอบความคิดของตัวเอง ที่มาของกรอบความคิด และชนิด Mindset ของตนเอง 
   2. เข้าใจความแตกต่าง และพัฒนาชุดความคิดจาก Fixed Mindset ไปสู่ Growt
h Mindset ได้
   3. สามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต และประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
   4. สามารถออกแบบเป้าหมายของตนเองด้วยชุดความคิดแบบ Growth Mindset 

หลักสูตรนี้

เหมาะสำหรับพนักงานและหัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน

วิทยากร อ. แบท อรรณพ  นิยมเดชา

 • Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร

 • Professional Action Learning Coach

Course Outline: เนื้อหาหลักสูตร 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.    

Module 1 Mindset: เรียนรู้และเข้าใจชุดความคิด

 • ความหมายและความสำคัญของชุดความคิด (Mindset)

 • ประเภทของชุดความคิด (Mindset)

 • ต้นกำเนิดและอิทธิพลของ Mindset ต่อการดำเนินชีวิต

    

Module 2 การสร้างชุด Mindset ด้วยทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
 

 • Fixed Mindset กับการสร้างอุปสรรคในชีวิต

 • ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการสร้างชุด Mindset

 • เทคนิคการเปลี่ยนชุด Mindset ด้วย Solution Focus Thinking

 • Workshop: จาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

    

Module 3 Growth Mindset กับการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • บทบาทของ Growth Mindset ในการทำงาน

 • Workshop: Growth Mindset กับบทบาทในการทำงาน

 • วิธีการใช้ Growth Mindset ในการพัฒนาการทำงาน

 • Workshop: Role-play 

Module 4 Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย

 • เป้าหมายและความสำคัญของเป้าหมาย

 • การใช้ Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย

 • Workshop: The Ideal

bottom of page