top of page

Mentoring Techniques

     การสร้างระบบการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นเครื่องมือสำคัญของหัวหน้างานในการดูแลพนักงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังค่านิยมขององค์กร เรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้ได้ ผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร บทบาทของหัวหน้างานในฐานะพี่เลี้ยงจึงมีหน้าที่ในการบริหารงาน สอนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยความสัมพันธ์ที่ดี
     การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงให้กับหัวหน้างาน เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมาก กับองค์กรที่มีนโยบายในการพัฒนาคนเก่ง ดาวเด่น (Talent) หรือมีโปรแกรมการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) อย่างมั่นใจ เพราะการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน สามารถเป็นแรงบันดาลใจในวงกว้างให้กับทีม ในฐานะคนต้นแบบ (Idol) มีพฤติกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลง เช่น มีความพร้อมในการดูแล ช่วยเหลือ และสร้างการเติบโตทั้งองค์กร
     หลักสูตร “Mentoring Technique” ถูกออกแบบด้วยกระบวนการ Results Based Training ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และผู้เรียนสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริง จึงเหมาะกับหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนรู้เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ เพื่อสามารถใช้ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนฝึกทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานได้ทันที
3. ผู้เรียนสามารถวางแผนการพัฒนาทีมได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสอดคล้องกับการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างได้ผล

หลักสูตรนี้

เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน / นักวิชาการอาวุโส / ผู้ชำนาญการ จำนวนไม่เกิน 30 ท่าน

วิทยากร อ. แบท อรรณพ  นิยมเดชา

นักจิตวิทยาองค์กร Professional Action Learning Certified Coach และนักเขียนด้านจิตวิทยาการบริหารและการพัฒนาตนเอง

Course Outline: การฝึกอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
Module 1: เรียนรู้และทำความเข้าใจบทบาทการเป็นพี่เลี้ยง
 

 • นิยาม และความหมายของการเป็นพี่เลี้ยงในการสอนงาน

 • ความเหมือน/ความต่าง ของการเป็นหัวหน้างานและหัวหน้างานแบบพี่เลี้ยงที่ควรให้ความสำคัญ

 • หลักการสำคัญของบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

 • ถอดรหัสสิ่งที่พนักงานใหม่คาดหวังจากพี่เลี้ยง

 • กิจกรรม: เข้าใจบทบาทของพี่เลี้ยง เข้าถึงใจของทีม

Module 2: การวางแผนการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยงและการประยุกต์ใช้

 • การวางแผนการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Plan)

 • พัฒนาบุคลากรกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ 
  - การใช้ระบบพี่เลี้ยงสำหรับการสอนงานให้พนักงานใหม่
  - การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการเลื่อนตำแหน่ง
  - การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาตามผลการปฏิบัติงาน

 • สร้างเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรในฐานะพี่เลี้ยงในแบบตัวเอง

 • Trick & Trip ในการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างมีความสุขและมีผลงาน

 • กิจกรรม: กำหนดแผนในการพัฒนาทีมงาน

Module 3: เทคนิคและขั้นตอนการสอนงานของพี่เลี้ยงมืออาชีพ

 • การระบุรายละเอียดของงาน

 • การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตในการสอนงาน

 • การจัดการสอนงานให้เป็นไปตามแผน

 • การประเมินผลและการติดตามผลการสอนงาน

Module 4: Mentoring Techniques in Action

bottom of page