top of page

มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน...

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจ สำหรับ นักวิชาการระดับชำนาญการ . ความสนุกอยู่ที่ มีผู้เรียนทั้งในห้องเรียน และผู้เรียนส่วนภูมิภาค . โจทย์คือ จะ Engage และ Workshop ไปพร้อมกันทั้งในห้องและภูมิภาคได้อย่างไร . ภาพของอรรณพก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่ละครับ #AjarnBatt #Annoptalk #PositivePsychologistPositiveHR

bottom of page